Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnení a v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

1) Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 36 276 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 98174/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2) Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy

nehnuteľnosti (realitná činnosť); obchodné, reklamné a marketingové účely realitného makléra.

3) Zoznam spracúvaných osobných údajov na základe písomného súhlasu dotknutej osoby je v rozsahu

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, miesto podnikania, rodné číslo, dátum narodenia, štátna

príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, číslo účtu a osobné údaje z dokladu totožnosti v prípade fyzickej osoby a obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, číslo účtu a meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, druh a číslo dokladu totožnosti člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca zodpovedných za vykonávanie finančného sprostredkovania v prípade právnických osôb.

4) Dotknutými osobami sú najmä: realitný maklér, ktorý vykonáva realitnú činnosť na základe zmluvného

vzťahu s realitnou kanceláriou RE/MAX; klienti realitnej kancelárie RE/MAX, s ktorými bola uzatvorená zmluvu o poskytnutí realitnej služby.

5) Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných

a zmluvných povinností prevádzkovateľa.

6) Práva dotknutých osôb

1. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme

prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačne údaje prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam

alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti

alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje

na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny) a postup

spracúvania a vyhodnocovania operácii,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú

predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradne

doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,

ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

i) namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a žiadať ich likvidáciu.

2. Práva dotknutých osôb podľa písm. e) a f) je možne obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3. Dotknuté osoby na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, majú

právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako sú uvedené

v písomnom súhlase a žiadať o ich likvidáciu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek

u prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.

5. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:

a) písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou

poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť prevádzkovateľovi najneskôr do troch dní odo dňa

jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy

a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný

odovzdať dotknutej osobe.

6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu

na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný

zástupca.

8. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť

osoba blízka.

9. Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

Compare