MAXREA s.r.o.,

so sídlom Juraja Fándlyho 8154/2, 917 01 Trnava

Telefón: 0905 511 969

Email: developer@re-max.sk

IČO: 53 435 516, DIČ: 2121370823,

bankové spojenie: VUB, a.s., číslo účtu: 4386348357/0200,

IBAN: SK07 0200 0000 0043 8634 8357, SWIFT: SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 47990/T

Compare